Một số quy tắc sao chép giao dịch trên TraderWagon

Tiếp theo trong seri bài viết ” Hướng dẫn giao dịch TraderWagon ” là chủ đề ” Một số quy tắc sao chép giao dịch trên TraderWagon “.

Giao dịch sao chép hoạt động như thế nào?

Khi sao chép một danh mục đầu tư, hệ thống sẽ tự động sao chép các giao dịch do các nhà giao dịch chính thực hiện cho các nhà giao dịch sao chép.

Tuy nhiên, vì các nhà giao dịch chính có thể sử dụng các lệnh market, limit, stop-limit và stop-market để mở các vị thế, các loại lệnh khác nhau này sẽ dẫn đến các quy tắc sao chép khác nhau cho các nhà giao dịch sao chép.

Mở vị thế

Market order & Stop-Market order:Khi một nhà giao dịch chính sử dụng lệnh market hoặc stop-market order mở vị thế, hệ thống sẽ tạo một lệnh Ngay lập tức hoặc Hủy bỏ (IOC) để mở vị thế cho các nhà giao dịch sao chép.

Limit order & Stop-Limit order:Khi một nhà giao dịch chính sử dụng lệnh limit or stop-limit order mở một vị thế, hệ thống sẽ chỉ tạo lệnh IOC cho các nhà giao dịch sao chép khi lệnh limit or stop-limit order được chấp hành đầy đủ bên phía nhà giao dịch chính.

Làm thế nào để tính quy mô vị thế? (Sao chép theo tỷ lệ)

Nói chung, quy mô vị thế của nhà giao dịch sao chép được mở tương ứng với quy mô vị thế của nhà giao dịch chính. Tuy nhiên, trượt Limit order & Stop-Limit order: và lỗ mở có thể ảnh hưởng đến vị thế của các nhà giao dịch sao chép, điều này có thể dẫn đến sự khác biệt về quy mô vị thế được mở cho các nhà giao dịch sao chép.

Ví dụ:

Một nhà giao dịch chính có số dư 1.000 USDT và mở một vị thế với số tiền ký quỹ ban đầu là 500 USDT hoặc 50% số dư của anh ta. Nếu một nhà giao dịch sao chép có số tiền sao chép là 500 USDT, hệ thống sẽ sử dụng 250 USDT để mở vị thế cho người đó.

Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng quy mô vị thế cuối cùng được mở vẫn có thể nhỏ hơn 250 USDT do các yếu tố như trượt giá và lỗ mở.

Tips:

Nếu số tiền mở được tính cho copy trader nhỏ hơn số tiền giao dịch tối thiểu / giá trị danh nghĩa tối thiểu, hệ thống sẽ mở vị thế với số tiền tối thiểu cho copy trader. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp về Binance: Quy tắc giao dịch – Trading Rules
Nếu số tiền mở được tính cho copy trader lớn hơn vị trí tối đa cho mức đòn bẩy, hệ thống sẽ mở vị trí với số tiền tối đa cho copy trader. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp về Binance: Đòn bẩy và ký quỹ của Hợp đồng tương lai USDⓈ-M – Leverage and Margin of USDⓈ-M Futures

Tại sao quy mô vị thế của nhà giao dịch sao chép lại nhỏ hơn nhà giao dịch chính?

Sử dụng ví dụ trước, nếu nhà giao dịch chính mở một vị trí với giá vào là 1000, đòn bẩy 10x và kích thước là 5, hệ thống sẽ tính toán phạm vi giá cho nhà giao dịch sao chép phải là 1.000 * (1 + 1%) = 1,010. Chi phí mở tối đa cho vị thế phải là 250 USDT, với đòn bẩy gấp 10 lần và giá trị danh nghĩa của vị thế phải là (250 – lỗ mở) * 10. Quy mô ước tính của vị thế phải là (250 – lỗ mở) * 10 / 1,010. Nếu chúng tôi không tính đến khoản lỗ mở, quy mô ước tính cho nhà giao dịch sao chép sẽ là 2,27. Như được hiển thị, 2,27 nhỏ hơn 50% quy mô vị thế của nhà giao dịch chính. Nếu lỗ mở tồn tại và được thêm vào, kích thước vị trí cũng sẽ khác.

Ký quỹ, Chế độ vị thế và Đòn bẩy

Các nhà giao dịch chính có thể chọn chế độ một chiều hoặc chế độ phòng hộ để mở một vị thế và hệ thống sẽ mở vị thế cho các nhà giao dịch sao chép bằng cách sử dụng cùng một chế độ vị thế.

Các nhà giao dịch đầu mối có thể mở một vị trí thông qua chế độ ký quỹ riêng biệt hoặc ký quỹ chéo và hệ thống sẽ sao chép vị trí cho các nhà giao dịch sao chép sử dụng cùng một chế độ ký quỹ.

Các nhà giao dịch sao chép có thể chọn chế độ sao chép đòn bẩy thấp khi bắt đầu sao chép, không thể điều chỉnh đòn bẩy trong quá trình sao chép. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo: Quy tắc sao chép đòn bẩy thấp

Lời khuyên:

Khi một nhà giao dịch chính thêm tiền ký quỹ vào một vị thế bị cô lập, hệ thống sẽ tự động thêm tiền ký quỹ cho các nhà giao dịch sao chép. Ký quỹ sẽ không được thêm nếu số dư ký quỹ không đủ từ phía nhà giao dịch sao chép.

Các nhà giao dịch chính có thể thêm tiền vào danh mục đầu tư của họ. Tuy nhiên, hệ thống sẽ không tự động thêm tiền cho các nhà giao dịch sao chép. Nếu có một vị thế mở trong danh mục đầu tư, việc nạp thêm tiền sẽ gây ra rủi ro lớn hơn cho các nhà giao dịch sao chép. Do đó, các nhà giao dịch sao chép có thể cân nhắc nếu họ muốn nạp thêm tiền hoặc ngừng sao chép ngay lập tức.

Mở một vị thế ngược

Trong chế độ một chiều, các nhà giao dịch chính có thể tạo một lệnh để mở một vị thế ngược.

Nếu cả nhà giao dịch chính và nhà giao dịch sao chép có cùng một vị thế mở: Khi Nhà giao dịch chính tạo một lệnh để đóng vị thế hiện tại và mở một vị thế ngược lại, hệ thống sẽ chỉ đóng vị thế cho nhà giao dịch sao chép nhưng vị trí ngược lại sẽ không được mở

Nếu nhà giao dịch chính có một vị thế mua mở, nhưng nhà giao dịch sao chép không có cùng vị : Khi nhà giao dịch chính tạo một lệnh bán để mở một vị thế ngược lại, hệ thống sẽ mở một vị thế bán cho các nhà giao dịch sao chép.

Đóng một vị thế

Market order & Stop-Market order:

Khi một nhà giao dịch chính sử dụng lệnh market order or stop-market để đóng một vị thế, hệ thống sẽ đóng vị thế của nhà giao dịch sao chép bằng một lệnh market order.

Nếu nhà giao dịch chính có vị thế là 1 BTC và anh ta đóng một phần 0,2 BTC hoặc 20% quy mô vị thế, hệ thống sẽ đóng 20% ​​vị trí của nhà giao dịch sao chép.

Limit order & Stop-Limit order:

Khi một nhà giao dịch chính sử dụng lệnh limit or stop-limit để đóng một vị trí, hệ thống sẽ không tạo lệnh đóng cho các nhà giao dịch sao chép cho đến khi lệnh limit or stop-limit đã được chấp hành đầy đủ.

Những yếu tố nào có thể khiến sao chép bị lỗi?

Quy mô đặt lệnh nhỏ hơn quy mô lệnh tối thiểu;

Khi một nhà giao dịch chính sử dụng lệnh a limit or stop-limit order để mở vị thế nhưng lệnh chưa được chấp hành hoàn toàn;

Khi mức trượt giá của thị trường vượt quá giới hạn được nêu (tham khảo quy tắc trượt giá để biết thêm thông tin chi tiết);Quy tắc trượt giá
Khi một nhà giao dịch chính mở một vị thế ngược lại (xem tại đây).

Bạn có thể đăng ký và tìm hiểu thêm về TraderWagon tại đây: https://www.traderwagon.com/vi/register?ref=zoh4ad6

Nguồn: TraderWagon.Com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *